You are hereCroeso

Croeso


Lansiwyd Cymdeithas Ddysgedig Cymru yn ffurfiol ar 25 Mai 2010.

Syr Emyr Jones Parry GCMG FInstP PLSW yw'r Llywydd a Chadeirydd y Cyngor

Mae sefydlu’r Gymdeithas yn ddatblygiad pwysig iawn ym mywyd deallusol a diwylliannol ein cenedl. Caiff Cymru ei disgrifio’n wlad fach ond glyfar: mae ansawdd ac ehangder ein hysgolheictod yn amlwg yn y rhestr o Gymrodyr. Ond hyd nes y daeth y Cymrodyr Cychwynnol at ei gilydd, mewn menter gwbl ddigymell a gwirfoddol, i sefydlu’r Gymdeithas, doedd gan Gymru ddim academi dysg o’r math sydd wedi bodoli ers tro mewn mannau eraill yn y Deyrnas Unedig ac yn fyd-eang. Bellach mae gennym ni gymdeithas ddysgedig y gellir disgwyl iddi, dros amser, gymryd ei lle ymhlith academïau mawr Llundain a Chaeredin, yn ogystal â’r rheini sy’n ffynnu ar draws Ewrop, yng Ngogledd America a thu hwnt.

Yn ogystal â chydnabod a dathlu talent aruthrol Cymru, bydd Cymdeithas Ddysgedig Cymru hefyd yn harneisio ac yn sianelu’r dalent honno er budd ein gwlad. Bydd yn gweithredu fel amddiffynnwr a lladmerydd dros y gweithgareddau a’r swyddogaethau hynny sydd yn eu hanfod yn tanategu’r cysyniad o glyfrwch Cymreig, yn enwedig yn y cyfnod anodd hwn.

Amcan y Gymdeithas yw ei sefydlu ei hun yn gynrychiolydd cydnabyddedig byd dysg Cymru yn rhyngwladol a hefyd yn ffynhonnell o sylwadau a chyngor awdurdodol, ysgolheigaidd a beirniadol ar faterion polisi sy’n effeithio ar Gymru.

Mae gwefan y Gymdeithas yn cael ei datblygu'n raddol.  Mae’r rhan fwyaf o’r tudalennau unigol erbyn hyn ar gael yn yr iaith Gymraeg a’r iaith Saesneg, ill dau.  Am nawr, ceir mynediad i dudalen cyfrwng Cymraeg (lle bo ar gael) drwy glicio ar y botwm “Cymraeg” ar waelod y fersiwn Saesneg o’r tudalen.

 

 

 

 

 

Cymdeithas Ddysgedig Cymru, cwmni a gynfyngir drwy warant, wedi'i gofrestru yng Nghymru, Rhif 7256948; Elusen Cofrestredig Rhif 1141526

Swyddfa gofrestredig: Cofrestrfa'r Brifysgol, Rhodfa'r Brenin Edward VII, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NS

 

 
 

Navigation